Adatkezelési Tájékoztató

Impresszum

2021.05.18.

A Magyar Téglás Szövetség fontosnak tartja az általa kezelt személyes adatok védelmét.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Az adatkezelő

Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség
Székhelye: 1065 Budapest, Révay köz 4.
Nyilvántartási száma: 01-02-0007056
a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: iroda@teglasszovetseg.hu, tel.: +36 30 6707025.
 

2. Az adatkezelés jogalapja
 
Jogi háttér
 
Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel.

Adatkezeléshez történő hozzájárulás

Amennyiben az érintett a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) II. és III.1. pontjaiban meghatározottak szerint jár el, az érintett a jelen Tájékoztatót elfogadja, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

 

3. Technikai adatok, cookie-k, IP-cím
 
A https://teglasszovetseg.hu weboldal üzemeltetője: Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség.

A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-címét). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más személyes adatokkal, nem alkalmasak az érintett azonosítására. Az IP-címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Weboldalunk a cookie-k adattartalmait automatikusan összegyűjti.

A cookie-k olyan változó tartalmú, alfanumerikus információ csomagok, amelyek a látogató számítógépén találhatóak. Általában magukkal hordozzák a származási helyüket, a lejárati dátumukat és az azonosító számukat is. Ezek az adatcsomagok az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.

Szolgáltatásunk használ:
•    ideiglenes “akció cookie-kat”, melyek a számítógépen az oldalról történő kijelentkezésig aktívak,
•    “állandó cookie-kat” amelyik a saját adatcsomagjukban meghatározott ideig, vagy a felhasználó által kikényszerített törlésig működnek.

A https://www.teglasszovetseg.hu weboldal következő fajtájú cookie-kat használ, ill. használhat:
a) “nélkülözhetetlen, fontos” cookie-kat, melyek az azonosítással oldalunk használatát engedélyezik;
b) “biztonsági”, vagy „session” cookie-kat, melyek az oldal felhasználási azonosításának ellenőrzését végzik – ebben az esetben sem a személyes adatokat tárolja, hanem a weboldalon történt bejelentkezést követően kap egy olyan adattartalommal bíró adatállományt, amelynek segítségével a weboldal be tudja azonosítani, hogy a használt számítógépről az érintett böngészik az adott védett felületen;
c) “teljesítményt segítő” cookie-kat, melyek segítik megérteni az oldal felhasználójának interaktivitását;
d) “funkcionális” cookie-kat, melyek a korábbi felhasználásokból emlékeznek bizonyos adatokra, mint pl. helyekre, nyelvezetre, betűkre – ezzel automatikusan a kényelmesebb kiszolgálást teszik lehetővé.

Ha a látogató korlátozza a cookie-k működését, az akár a weboldalunk tökéletes működésének zavarával is járhat. A cookie-kat az érintett a böngészők beállítási felületén bármikor törölheti, tilthatja, blokkolhatja.

 

4. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése
 
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során
•    gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
•    védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 

5. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 
Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elháraításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + áfa.
 
Az érintett a kérelmét e-mailben az iroda@teglasszovetseg.hu címre, levélben pedig a 1065 Budapest, Révay köz 4. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 25 napon belül írásban válaszol.

 

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő az érintett adataihoz a HLT Creative Info-kommunikációs Bt. (székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 25., 2/6., cégjegyzékszám: 01-06-789471) mint adatfeldolgozó (továbbiakban: Adatfeldolgozó) részére biztosít hozzáférést.

Az Adatfeldolgozó az érintett adatait a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési célokkal összefüggésben dolgozza fel, tárolja, őrzi meg. Az Adatfeldolgozó az érintett adatait jelen Tájékoztató rendelkezéseinek és az Adatvédelmi tv-nek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át.

 

7. Egyéb

A Tájékoztató módosításának lehetősége
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a résztvevő kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. A Tájékoztató utolsó módosításának idejét a „FRISSÍTVE” sor tartalmazza.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén az Adatkezelőhöz fordulhat panasszal. Amennyiben ez eredménytelen, úgy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

II. LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 
A honlapra látogató a honlap megnyitásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

A honlapra látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.

III. HÍRLEVÉL

1. Adatkezeléshez történő hozzájárulás

Az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban elektronikus hírleveleket küld az iroda@teglasszovetseg.hu e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen kifejezett hozzájárulásukat adták.

Az érintettek bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – a hírlevelek alján található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva vagy az iroda@teglasszovetseg.hu e-mail címre küldött levélben, illetve a Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség címére (1065 Budapest, Révay köz 4.) történő postai levél küldésével – leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem közöl, és 5 napon belül intézkedik az érintett adatainak nyilvántartásából történő törléséről.

 

2. A kezelt adatok köre

a) név
b) e-mail cím

 

3. Az adatkezelés célja, időtartama

Az Adatkezelő célja hírlevelek küldése.

Az Adatkezelő az érintett adatait az érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 5 napon belül intézkedik ezek törléséről.

FRISSÍTVE: 2021. október 20.

Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség