A Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség észrevételei az Energiaügyi Minisztérium által 2024. június 17-én társadalmi egyeztetésre bocsátott „Egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról” szóló Kormányrendelet tervezetével kapcsolatban

Állásfoglalások

2024.06.26.

Üdvözöljük, hogy az égetett agyag építőanyag gyártóinak szövetségeként lehetőségünk nyílt a kormányrendelet tervezetének véleményezésére. Fontosnak tartjuk, hogy az iparágunk jelenlegi gazdasági helyzetében a hosszú távú versenyképességet ne befolyásolja kedvezőtlenül további teherviselési, illetve szabályozási kötelezettség, mindamellett, hogy messzemenőleg egyetértünk a fenntartható fejlődést célzó, gondos gazdálkodást támogató szabályok pontosításával.


Részletes észrevételeink:

Fejezet /szakaszSzövegÉszrevétel
2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
2.§.
„25. §(1) A Bt. 41. §-a alapján kiszabott bírság összegének felső határa jogi személy esetén a következő összegek közül a magasabba) a jogsértést elkövető jogi személy – hatósági eljárás megindítását megelőző évben szerzett – nettó árbevételének 5%-a, vagyb) ötszázmillió forint.
[…]
(4) Ha a bírság megállapításának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett határidőre nem szünteti meg vagy a jogsértést ismét elköveti, az ismételten kiszabott bírság összege nem lehet kevesebb, mint az első esetben kiszabott bírság összege.”
Egyetértünk azzal, hogy egy bírságnak visszatartó erővel kell bírnia. A tervezetben foglalt összeget azonban méltánytalannak és aránytalannak tartjuk, hiszen:

>> nagyságrendje a gazdasági erőfölénnyel rendelkező vállalkozások piaci versenyt befolyásoló, a gazdaság egészére és a társadalmi jólétre kiható magatartását büntető bírság nagyságrendjével ér fel (amit nemzetközi gyakorlatban, kivételesen ritkán, és az okozott kár arányában alkalmaznak), mindamellett, hogy egy abszolút összeg, nem arányosan, fokozatosan kiróható, megállapításának szabálya nem enged elbírálásra lehetőséget,

>> egyes vállalkozások nem csak bányászati tevékenységet folytatnak, nettó árbevételük nem kizárólag a bányászati tevékenységhez kötődik,

>> a bányászatban érintett iparágak, különösen az égetett agyag kerámiaipar gazdasági teljesítménye nem bír el egy ekkora mértékű bírságot, a szankció az adott vállalkozások működését ellehetetlenítheti,

>>a jogorvoslatra vonatkozóan nem tér ki a rendelet,

>> egy esetleges jogorvoslat ideje alatt az elvont forrást a vállalkozás nem tudja hasznosítani,
>> az ismételt bírságolásra mindezek fokozottan igazak.

– Javasoljuk a bírság megállapításának szabályait felülvizsgálni; átlátható, mindenki számára megismerhető szempontrendszert felállítani, ami alapját képezi az arányos és fokozatos, a gazdasági környezetbe illeszkedő bírságösszegek meghatározásának.

– Továbbá, tekintettel arra, hogy a nettó árbevétel nem köthető közvetlenül a bányászattal kapcsolatos üzleti tevékenységhez, javasoljuk a bírság összegét nem a nettó árbevételhez kötni.
6. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása
7.§.
„(1) A bányavállalkozó a bányajáradék önbevallást a Bt. Vhr. 4. § (5) bekezdésében előírt határidőre, a bányafelügyelet e célra rendszeresített elektronikus űrlapján teljesíti, természetes személy bányavállalkozó a honlapon közzétett nyomtatvány kitöltésével és postai úton történő beküldésével is teljesítheti. A bányajáradék önbevallás teljesítésével egyidejűleg a bányajáradékot is meg kell fizetni. Az elektronikus űrlaphoz vagy a nyomtatványhoz csatolni kell a teljesült átutalási megbízás elektronikus, vagy postai küldés esetén papír alapú másolatát.”– Üdvözlendő a digitalizáció térnyerése a bányajáradék bevallása kapcsán is, ugyanakkor a digitalizációval megcélzott hatékonyságnövekedés, valamint a hatóságok által elérhető, releváns adatbázisok jegyében addicionális adminisztrációs tehernek, valamint hibaforrásnak tartjuk a banki átutalási megbízás másolatának „manuális” csatolását egy elektronikus űrlaphoz.

– Javasoljuk a banki átutalás teljesülését mutató igazolás csatolására vonatkozó követelmény mellőzését.
6. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása
9.§.
„11. § E rendeletnek az egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló …./2024. (……..) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit első alkalommala) havi bányajáradék bevallás esetén a 2024. július hónapra vonatkozó,b) negyedéves bányajáradék bevallás esetén a 2024. harmadik negyedévre vonatkozó bányajáradék bevallás során kell alkalmazni.”– Tekintettel a zajló társadalmi egyeztetés határidejére, annak feldolgozási időszükségletére, ill. a rendelettervezet felülvizsgálatára, a rendelet 2024. július 1-i hatálybalépését korainak tartjuk. A rendeletben foglalt új, az érintett vállalkozások számára további feladatokat jelentő, illetve a mellékletekben előírt kiegészítő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére a vállalkozásoknak fel kell készülniük.

– Javasoljuk a hatálybalépést elhalasztani (2025.01.01-re) annak érdekében, hogy a társadalmi egyeztetés keretében születendő vélemények megfontolás tárgyát képezhessék, valamint az érintettek megismerhessék a bevallás új, digitalizált formáját, annak követelményeit.
7. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
14.§.
„A Korm. rendelet2. 39. § (1) bekezdésében a „tízmillió” szövegrész helyébe a „százmillió” szöveg lép.”– A bírság összegének felső határa 12 év alatt a tízszeresére növekedne a tervezet szerint. Egy akkora léptékű növekedést sem az infláció, sem a beruházási értékek nem indokolnak, aránytalan és nem méltányos.

– Javasoljuk a bírság tervezett mértékét csökkenteni, összegét átlátható, (gazdasági szempontok alapján) indokolható módon meghatározni.
15. Záró rendelkezések
24.§.
„(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.(2) A 6. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet 2024. július 1. napján lép hatályba.”[Ahogy fentebb:]

– Tekintettel a zajló társadalmi egyeztetés határidejére, annak feldolgozási időszükségletére, ill. a rendelettervezet felülvizsgálatára, a 2024. július 1-i hatálybalépést korainak tartjuk. A mellékletekben előírt kiegészítő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére a vállalkozásoknak fel kell készülniük.

– Javasoljuk a hatálybalépést elhalasztani (2025.01.01-re) annak érdekében, hogy a társadalmi egyeztetés keretében születendő vélemények megfontolás tárgyát képezhessék, valamint az érintettek megismerhessék a bányajáradék bevallásának új, digitalizált formáját.

Budapest, 2024. június 25.

Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség